Graduates

NAME POSITION
Haijun ZHANG University of Science and Technology Beijing
Bin FU SINA
Yu DONG Qualcomm
Yiheng JIANG Qualcomm
Zengming TIAN NetEase
Li SHU MediaTek
Qiemin SHU MediaTek
Jie CHENG Industrial & Commercial Bank of China
Dong HUANG IBM
Bingdong MA IBM
Bo NIE HUAWEI
Hui JIN HUAWEI
Zepeng ZHANG CISCO
Xiaozhou YE Chinese Academy of Sciences
Rui YANG China Unicom
Xiaokui LU China Unicom
Shusong DONG China Telecom
Xiuyan XIA China Telecom
Guangna LYU China Mobile Communication Corp
Mingfei WAN China Mobile Communication Corp
Zhaoxing LI Beijing Science and Technology Co, three fast online (Meituan)
Yan ZENG Beijing Science and Technology Co, three fast online (Meituan)
Ying JU Bank of China
Zhenping LU Bank of China
Hao WANG Alibaba
Chao LIU Alibaba
Ling ZHANG 360
Rixin GAO 360
……